Fauna

Fauna Cheilor Plaiului este specifică celor 5 habitate protejate în conformitate cu Anexa 2 a OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice , respectiv:  habitatul  6430 – Asociaţii de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan şi alpin; habitatul  8210 – Pante stâncoase calcaroase cu vegetaţie chasmofitică; habitatul  8240 – Grohotiş şi lespezi calcaroase, habitatul  8310 – Grote neexploatate turistic; habitatul  9130 – Păduri tip Asperulo-Fagetum.

Speciile de mamifere aflate sub protecție, în conformitate cu lista oficială a speciilor prezente în rezervația naturală Cheile Plaiului, sunt:

Canis lupus – lupul, Dryomis nitedula – pârș sau pricolici, Felis silvestris – pisica salbatică,  Lynx lynx – râsul sau linxul, Ursus arctos – ursul brun european.

Speciile de păsări aflate sub protecție, în conformitate cu lista oficială a speciilor prezente în rezervația naturală Cheile Plaiului, sunt:

Aquila chrysaetos – acvila de munte sau vulturul auriu, Dendrocopus medius – ciocănitoare de stejar, Lanius collurio – sfrânciocul roşietic, Falco vespertinus –  vânturelul, Bubo bubo – bufnița, Glaucidium passerinum – cucuveaua-pitică sau ciuvica, Dendrocopos leucotos – ciocănitoarea cu spatele alb, Ficedula parva – muscarul mic, Falco subbuteo – șoimul sau eretele, Athene noctua – cucuveaua sau huhurezul de stâncă, Oriolus oriolus – graurul, Corvus corax – corbul, Nucifraga caryocatactes – gaița de munte sau alunarul.

Speciile de amfibieni aflate sub protecție, în conformitate cu lista oficială a speciilor prezente în rezervația naturală Cheile Plaiului, sunt: Bombina variegata – buhaiul de baltă cu burtă galbenă, Hyla arborea – brotăcelul, Rana arvalis –  broasca de mlaștină sau broasca cafenie, Rana dalmatina – broasca roşie de pădure sau broasca săritoare, Bufo viridis – broasca râioasă verde, Rana temporaria – broasca roşie de munte, Triturus cristatus – tritonul cu creastă, Triturus vulgaris – tritonul comun.

Speciile de reptile aflate sub protecție, în conformitate cu lista oficială a speciilor prezente în rezervația naturală Cheile Plaiului, sunt:  Lacerta viridis – gușterul, Podarcis muralis – șopârla de zid, Coronella austriaca –  șarpele de alun , Vipera berus – vipera comună.

Speciile de insecte aflate sub protecție, în conformitate cu lista oficială a speciilor prezente în rezervația naturală Cheile Plaiului, sunt: Cerambyx cerdo – croitorul mare al stejarului, Lucanus cervus – rădaşca, Rosalia alpina – croitorul alpin, Eriogaster catax – fluturele de noapte.